Ejendomsforholdene for håndværkere i disse nordjyske byer faldt udmærket i tråd med det fænomen, som kendes fra Norges nye byer, og som Finn-Einar Eliassen har kaldt småbyfeudalisme som betegnelse for privat ejerskab, typisk som godsejerbyer med håndværkere. Fænomenet med private byer var ikke kun norsk, men kendes fra store dele af den urbane periferi i Europa. Vist nok alle disse jyske byer opstod på en eller få grundejeres jorder, med Nibe og Fladstrand som de bedste eksempler på godsejerbyer. Løgstør var til omkring midten af 1700-tallet et kongeligt birk, hvorefter indbyggerne og håndværkere blev selvejere.

Rangfordelingen af de danske byer viser gennem hele perioden et såkaldt primatsystem med en dominerende by, et fåtal af andre byer med mere differentierede funktioner og en bred masse af helt små byer. En sådan tilstand er normalt tegn på et bysystem med ringe økonomisk tilbud integration, fordi det tyder på, at de overordnede oplandsfunktioner kun i begrænset omfang var samlet i større byer. Kongeriget udgjorde således et “ukomplet” bysystem. Ole Degn har påvist et udpræget hierarkisk bysystem omkring 1670 med hovedstaden efterfulgt af landsdels-, regional- og egnscentre.

Håndværkere drev udviklingen frem

Som landsdelscentre udpeges Aalborg, Århus, Ribe, Odense, Helsingør, Nakskov og Nykøbing Falster. Degn anvender en bred vifte af faktorer (indbyggertal, skat, indtægter, skibsfart, administrative funktioner mv.) som ligeordnede i sit centralitetsindeks. Kongeriget er imidlertid ikke nogen optimal ramme for et sådant studie, idet det afskærer store dele af den økonomiske helhed, som helstaten udgjorde.

Norge, Slesvig og Holsten havde netop de mellemstore byer, som kongeriget manglede, og med den tætte handelskontakt mellem Danmark og disse dele af riget er det rimeligt at anse dette for det egentlige system. Sven Lilja spar mere har mest konsekvent gennemført systemanalyser af de nordiske bysystemer, men medregner desværre ikke Slesvig og Holsten, men kun Norge til Danmark. På dette grundlag kan han dog med større sikkerhed end tidligere placere Danmark og resten af Norden i forhold til hinanden og i forhold til resten af Europa. Gennem 1700-tallet havde Sverige-Finland en stærkere udvikling mod urban integration end Danmark-Norge.

Her var udviklingen nemlig den modsatte af den svensk-finske og gik mod svagere integration, hvilket kan henføres til, at det dansk-norske system tippede yderligere over mod en overdimensioneret hovedstad. Ikke desto mindre var begge bysystemer efter tidens europæiske målestok ganske tilbud velintegrerede og kan derfor ikke kaldes underudviklede.

Opskrifter på precedens tilbud

Også denne blogger fandt flertallets “Chevron-lignende” diskussion af den respekt, der skulle gives til Special Master´s findings interessant, men lidt foruroligende, fordi Domstolen citerede et præcedens, at disse resultater “fortjener respekt og stiltiende formodning om korrekthed. “Domstolens opdeling i forhold til dagens beslutning påberåbte både den særlige mesters rigtighed og konkluderede, om han korrekt anvendte de gældende præcedenser til tilstrækkelige resultater. En klar uenighed er formuleret af flertallet og afvigende meninger om de faktuelle beviser vedrørende, hvorvidt opskriften på mængden af ​​vand, der ville strømme til Florida under tørkeforhold, i sidste ende ville blive øget med et loft på Georgiens vandforbrug fra flintfloden. Svaret på dette spørgsmål ændrer Korpsens opførsel i både opbevaring af det resulterende ekstra vand og derefter frigivelse af det ekstra lagrede vand fra søen Seminole under tørkeforhold.

Interessant nok har Domstolen diskuteret konsekvenserne af, at De Forenede Stater i deres tilfælde ikke længere har taget afkald på suveræn immunitet mod dragt i denne sag for at tage fat på Floridas undtagelser fra mesterens bevismidler. En tidlig bevægelse fra Georgien om at afvise Floridas klage med den begrundelse, at USA var en nødvendig part, blev nægtet, da Special Master konkluderede på det tidspunkt, at et dekret, der bindende Corps, ikke kunne vise sig nødvendigt. I sidste ende var rapporten fra Special Master imidlertid baseret på den konklusion, at et dekret, der binder Corps, var nødvendigt for at rette skade på Florida.

One comment

Comments are closed.